Kemeling Kunststoffen

Disclaimer

Algemene voorwaarden
Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's -Gravenhage, onder nummer 27179488. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.

 

Disclaimer voor de website
Deze website wordt met grote regelmaat actueel gehouden; Kemeling Kunststoffen is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen.Zonder uitdrukkelijke toestemming mag niets van deze website worden overgenomen.