Kemeling Kunststoffen

Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KEMELING KUNSTSTOFFEN B.V.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen KEMELING KUNSTSTOFFEN B.V., Naaldwijk, hierna te noemen:
“KEMELING”, en een Wederpartij waarop Kemeling deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
KEMELING, voor de uitvoering waarvan door KEMELING derden dienen te worden
betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KEMELING en zijn directie.


4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
KEMELING en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.


6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.


7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.


8. Indien KEMELING niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
KEMELING in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen


1. Alle offertes en aanbiedingen van KEMELING zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.


2. KEMELING kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.


4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KEMELING daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij KEMELING anders aangeeft.


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KEMELING niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst


1. De overeenkomst tussen KEMELING en de Wederpartij wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij KEMELING derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. KEMELING dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


3. Indien KEMELING gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
deze juist en volledig aan KEMELING ter beschikking heeft gesteld.


4. Levering geschiedt af bedrijf van KEMELING. De Wederpartij is verplicht de zaken
af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de
Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KEMELING gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.


5. KEMELING heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


6. KEMELING is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KEMELING de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. KEMELING zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
KEMELING gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord
is gegeven door de binnen KEMELING bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst
levert geen wanprestatie van KEMELING op en is voor de Wederpartij evenmin grond
om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
KEMELING een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor
de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens KEMELING gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
KEMELING daardoor direct of indirect ontstaan.


11. Indien KEMELING met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is
KEMELING niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat
de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van
de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst
meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5
afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij KEMELING alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KEMELING
rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer
dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1. KEMELING is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst KEMELING ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
KEMELING kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is KEMELING gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.


2. Voorts is KEMELING bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van KEMELING kan worden gevergd.


3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KEMELING op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien KEMELING de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


4. Indien KEMELING tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.


5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is KEMELING gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.


6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KEMELING
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.


7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KEMELING, zal
KEMELING in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KEMELING extra
kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht.
De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij KEMELING anders aangeeft.


8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven
- ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat
het KEMELING vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
KEMELING op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 5. Overmacht


1. KEMELING is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KEMELING geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor KEMELING niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van KEMELING of van derden daaronder
begrepen. KEMELING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
KEMELING zijn verbintenis had moeten nakomen.


3. KEMELING kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

4. Voor zoveel KEMELING ten tijde van het intreden van overmacht zijn v
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KEMELING KUNSTSTOFFEN B.V.
waarde toekomt, is KEMELING gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten


1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
KEMELING aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door KEMELING aangegeven. KEMELING is gerechtigd om periodiek te
factureren.


2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


3. KEMELING heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


4. KEMELING kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. KEMELING kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.


5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
KEMELING verschuldigde.


6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.


7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien KEMELING
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden
verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door KEMELING in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van KEMELING totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met
KEMELING gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


2. Door KEMELING geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.


3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht
mag worden om de eigendomsrechten van KEMELING veilig te stellen.


4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
KEMELING daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KEMELING ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KEMELING
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er
jegens KEMELING bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


6. Voor het geval KEMELING zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan KEMELING en door KEMELING aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van KEMELING zich bevinden en die
zaken terug te nemen.


Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn


1. De door KEMELING te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.


2. Indien de door KEMELING verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde
werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de
zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Indien berekeningen met
betrekking tot de geleverde zaken gebaseerd zijn op een bepaalde termijn geldt die
termijn niet als garantietermijn.


3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na
de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en
/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KEMELING, de
Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan
de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
KEMELING geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) en dynamisch gebruik van de geleverde zaken door de Wederpartij
(zoals bijvoorbeeld op vrachtwagens en schepen), et cetera.


4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan KEMELING te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan KEMELING te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
KEMELING in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient KEMELING in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.


5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken.


6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen
recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,
dan zal KEMELING de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst
daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van KEMELING,
vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij
gehouden om de vervangen zaak aan KEMELING te retourneren en de eigendom
daarover aan KEMELING te verschaffen, tenzij KEMELING anders aangeeft.


8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KEMELING
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening
gebracht worden.


10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens KEMELING en de door KEMELING bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar na levering, ook als
eventuele berekeningen met betrekking tot de geleverde zaken gebaseerd zijn op een
langere termijn.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


1. Indien KEMELING aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


2. KEMELING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
KEMELING is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.


3. Indien KEMELING aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van KEMELING beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.


4. De aansprakelijkheid van KEMELING is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


5. KEMELING is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.


6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om
de gebrekkige prestatie van KEMELING aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan KEMELING toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.


7. KEMELING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KEMELING of zijn
leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Risico-overgang


1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij
over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.


Artikel 11. Vrijwaring


1. De Wederpartij vrijwaart KEMELING voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan KEMELING toerekenbaar is.


2. Indien KEMELING uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de Wederpartij gehouden KEMELING zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
KEMELING, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van KEMELING en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 12. Intellectuele eigendom


1. KEMELING behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. KEMELING
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KEMELING partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.


2. De rechtbank te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KEMELING het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.


2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KEMELING